js判断字符串是否包含空格

可以利用分割数组来判断 array.split

长度大于1说明包含空格

// 校验字符串里的空格
let str = 'xx xx';
let tempArr = new Array();
tempArr = str.split(' ')
if (tempArr.length !== 1) {
    return false
}
原文链接:,转发请注明来源!

发表评论